ohnuty rozek
Odpovědi na často kladené dotazy

Hranice minimálních tržeb pro uznání daňových bonusů na děti 2019: 80.100,- (2020=87.600,-)

POZOR !!! Aneb co se mění od 1.1.2019 v sociálním zabezpečení týkající se podnikatelské sféry

Pojistné se hradí v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, ke kterému se vztahuje, ne jak platilo dosud v měsíci následujícím.

Zaplatit lze kdykoliv počínaje prvním a konče posledním dnem v kalendářním měsíci. Stále platí, že je podstatné, kdy byla platba pojistného připsána na účet OSSZ.

Záloha zaplacená v lednu 2020 se považuje za zálohu na tento měsíc. Zálohu za prosinec tak nemusíte zaplatit, k její úhradě tak může dojít až v souvislosti s odevzdáním Přehledu za 2019.

Zdravotní pojištění

Zálohu na zdravotní pojištění je třeba uhradit do 8.dne následujícího měsíce. Nová výše zálohy se platí do 8.ledna

 1. Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění, pokud vykonávají zaměstnání na území České republiky, jejich zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodného příjmu t.j. 2.500,-Kč. Nebude se proto odvádět pojistné na sociální pojištění podle zákona č. 589/1992 Sb.
 2. Do okruhu nemocensky pojištěných osob v zákoně o nemocenském pojištění jsou přidány následující osoby:

  a) Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni

  b) Prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů

  c) Členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů

  d) Likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů

  e) Vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice

Výše minimální mzdy platná pro rok 2019 a 2020

Minimální výše mzdy činní k 31.12.2019

13.350,-Kč resp. 79,80,-Kč (40 hod/týdně prac. doba)

od 1.1.2020 činní 14.600,-Kč resp. 83,30Kč

Ale pozor! Zaměstnavatelé musí respektovat ne výši minimální mzdy, ale

výši tzv.zaručené mzdy - Nařízení vlády č.233/2015 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 547/2006

Zálohy zdravotního pojistného na rok 2019
Minimální výše zálohy zdravotního pojistného
pro osoby samostatně výdělečně činné od 1.1.2019
2.208,-Kč/měsíc
Maximální vyměřovací základ    do konce 2019 bez omezení
Zálohy na sociální zabezpečení na rok 2019
Minimální výše zálohy na důchodové pojištění
pro osoby samostatně výdělečně činné
2.388,-Kč/měsíc
Minimální výše nemocenského pojištění    dobrovolné, min.138,-
Maximální vyměřovací základ    1.569.552,-
Rozhodná částka pro vedlejší činnost    78.476,-
Záloha pro vedlejší činnost    955,-
Zálohy zdravotního pojistného na rok 2020
Minimální výše zálohy zdravotního pojistného
pro osoby samostatně výdělečně činné od 1.1.2020 nebo platili-li v 2019 <= 2.208,- (prvně za leden 2019 do 8.2.2019). Pro osoby samostatně výdělečně činné se odvíjí od průměrné mzdy min.roku (2015). (1/2 z (27.156 x 1,0396 = 28.232) x 0,135)
2.352,-Kč/měsíc (0,135x28.232x0,5)
Maximální vyměřovací základ    do konce 2020 bez omezení
Zálohy na sociální zabezpečení na rok 2020
Minimální výše zálohy na důchodové pojištění
pro osoby samostatně výdělečně činné se odvíjí od průměrné mzdy min.roku (2019). (1/4 z (27.156 x 1,0396 = 28.232) x 0,292). Jinak dle výše zisku dle §7 Zákona o dani z příjmů - nová výše se platí po odevzdání "Přehledu", které se musí odevzdat do konce dubna
2.544,-Kč/měsíc
Minimální výše nemocenského pojištění se neodvíjí od vyměřovacího základu. Je dobrovolné. Výši si případně určí sám podnikatel, ale nesmí být nižší než 115,-Kč. Splatnost do 21.2.2016, jinak nem.poj.zaniká.    dobrovolné, min.138,- od ledna
Maximální vyměřovací základ    1.672.080,- (48x28.232)
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nem.poj. a tak i na důch.poj.    3.000,- (1/10xprům.mzda)
Rozhodná částka pro vedlejší činnost    83.603,-
Záloha pro vedlejší činnost (1/10 z (26.357 x 1,0246 = 27.006) x 0,292)    1.018,-
Průměrné ceny pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a 2019

1) Pro rok 2020 a 2019 poplatník použije ceny dle Zákoníku práce §158 odst.3 věty třetí resp. §157 (viz níže)

2) Chce-li poplatník použít ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu

Náhrady při pracovní cestě v ČR 2020 a 2019 - Podnikatelské sféry dle Zákoníku práce

§ 156 Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší náhrada

 1. jízdních výdajů
 2. výdajů za ubytování
 3. stravné
 4. nutných vedlejších výdajů
 5. jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny

§ 163 odst.1 Zákoníku práce resp. Vyhlášky MPSV Stravné 2019

 1. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné nejméně ve výši
  1. 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
  3. 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 2. Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit o hodnotu
  1. a) 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. b) 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin,
  3. c) 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,
  4. Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu vyšší stravné než je výše uvedeno, nebo míru jeho krácení, přísluší zaměstnanci výše uvedené nekrácené stravné.

§ 163 odst.1 Zákoníku práce resp. Vyhlášky MPSV Stravné 2020

 1. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné nejméně ve výši
  1. 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
  3. 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 2. Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu (více viz zahraniční stravné)
  1. a) 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 1 až 12 hodin,
  2. b) 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin,
  3. c) 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,
  4. Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu vyšší stravné než je výše uvedeno, nebo míru jeho krácení, přísluší zaměstnanci výše uvedené nekrácené stravné.
Náhrada jízdních výdajů pro 2020 a 2019 dle Vyhlášky MPSV č.X/2015 resp. 328/2014
§ 157

1.  Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s vyjímkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu.

2.  Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u

 1. u jednostopých vozidel a tříkolek pro 2020 a 2019 1,10 resp. 1,10 Kč;
 2. u osobních silničních motorových vozidel pro 2020 a 2019 4,20 resp. 4,10 Kč;

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15%.

3.  Při výpočtu výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem neprokáže zaměstnavateli cenu pohonné hmoty použije zaměstnavatel průměrnou cenu dle právního předpisu, viz níže.
Druh pohonné hmoty cena v Kč 2020 cena v Kč 2019
Benz.aut.Speciál 91 O -,- -,-
Benz. aut. Super 95 O 32,00 33,10
Benz. aut. Super 98 O 36,00 37,10
Motorová nafta 31,80 33,60
elekt.pohon 4,80/1kWh -,-

4.  Spotřeba pohonné hmoty silničního motorového vozidla se vypočte aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu. Pokud technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců.


Vzorec pro výpočet náhrady 2015: km x ( 3,70 + (( SPH/100 ) x Cena ), kde km=počet ujetých km, SPH=průměrná spotřeba pohonných hmot na 100 km, Cena=cena příslušného typu benzínu za 1 litr (prokázaná nebo dle tabulky).
Stravné při zahraničních služebních cestách - Podnikatelská sféra od 2012

1.  Od roku 2012 se změní časová pásma a také výše zahraničního stravného. Stravné stanovené vyhláškou MF bude podle doby trvání pracovní cesty v kalendářním dni stanoveno následujícím způsobem:

 • trvá-li více než 18 hod. - v plné výši
 • trvá-li 12 - 18 hod. - ve výši dvou třetin
 • trvá-li 1 - 12 hod. - ve výši jedné třetiny.
 • Pro vznik nároku na tuzemské i zahraniční stravné v jednom dni a nárok na zahraniční stravné vznikne pokud pracovní cesta mimo ČR bude trvat alespoň jednu hodinu, nebo déle než 5 hod., pokud zaměstnanci vznikne současně nárok na tuzemské i zahraniční stravné.

  2.  Zaměstnavatel může stravné snížit v případě zajištění některého z hlavních jídel až o hodnotu:

 • trvá-li pracovní cesta více než 18 hod. - až o 25 %
 • trvá-li pracovní cesta 12 - 18 hod. - až o 35 %
 • trvá-li pracovní cesta 1 - 12 hod. - až o 70 %
 • To znamená, že u zaměstnavatele v podnikatelské sféře může být stravné kráceno i méně, ale cestovní náhrady nad rámec limitů stanovených pro nepodnikatelskou sféru budou pro zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti. Tzn. krátit MUSÍ !!!
 • Od roku 2012 nepřísluší zahraniční stravné zaměstnanci, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
 • 1 - 12 hod., byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
 • 12 - 18 hod., byla poskytnuta 3 bezplatná jídla
 • Tato podmínka nebude stanovena, ale cestovní náhrady nad rámec limitů stanovených pro nepodnikatelskou sféru budou u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a také součástí vyměřovacích základů pro odvod zákonného pojistného.

  3.  Doba rozhodná pro pro vznik práva zaměstnance na náhrahu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice ČR, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu a příletu letadla při letecké dopravě.

 • Rozšiřuje se výčet případů, kdy zaměstnanci náleží cestovní náhrady, také o případ dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

  2016 - dle Vyhlášky MF č.309/2015 a 2017 - dle Vyhlášky MF č.366/2016

  Země Stravné 2019 Stravné 2020
  Belgie 50,-EURO 50,-EURO
  Francie 45,-EURO 45,-EURO
  Itálie 45,-EURO 45,-EURO
  Německo 45,-EURO 45,-EURO
  Nizozemí 45,-EURO 50,-EURO
  Polsko 35,-EURO 40,-EURO
  Rakousko 45,-EURO 45,-EURO
  Rusko 45,-EURO 45,-EURO
  Slovensko 35,-EURO 35,-EURO
  USA 55,-US$ 60,-US$
  Švýcarsko 75,-Švýc.Fr. 75,-Švýc.Fr.
  Velká Británie 40,-Angl.liber 45,-Angl.liber
  Jednotné kurzy měn pro daň z příjmu 2019 - Pokyn GFŘ-D-42
  Země Měna Kurz
  EMU Euro 25,660
  Polsko Zlotý 5,970
  Maďarsko 100 forint 7,880
  Rusko 100 Rubl 35,540
  Švýcarsko Frank 23,100
  USA Dolar 21,780
  Velká Británie Libra 29,310
 • ANE, s.r.o.
  kancelarske sponky

  http://www.ane-kolin.cz/; info@ane-kolin.cz; tel: 321 727 796; fax:321 729 498
  ©2004 - ANE, s.r.o.